Hopp til innholdet
Home » Retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd

Retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd

1 Introduksjon

Hos Bauda konsernet, heretter benevnt (“Bauda”) er vi forpliktet til å respektere universelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er fastsatt i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter” (UNGP), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og Kulturelle rettigheter av 1966, den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 og ILOs konvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen (tilsammen «Internasjonale menneskerettigheter»). Vi respekterer rettighetene til våre medarbeidere, arbeidere i forsyningskjeden vår og andre som kan bli påvirket av våre aktiviteter.

Målet med retningslinjene for ansvarlig forretningsatferd er å beskrive Baudas forpliktelse til å respektere internasjonale menneskerettigheter, og hvordan vi implementerer tiltak for å stoppe, forhindre eller redusere potensielle og faktiske negative innvirkninger på internasjonale menneskerettigheter som Bauda har. kan forårsake eller bidra til, eller som er direkte knyttet til Baudas virksomhet, produkter eller tjenester. Retningslinjene er våre prinsipper for hvordan vi vil beskytte og forbedre menneskerettighetene til våre medarbeidere, kunder og alle personer som er involvert i og påvirket av våre forretningsaktiviteter.

Vår største leverandør og samarbeidspartner, Toyota Norge AS, har flere styrende dokumenter for bærekraft som påvirker vårt konsern.

2 Engasjement

Våre retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd er grunnlaget for vår overholdelse av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.  

Alle ledere og medarbeidere i Bauda er ansvarlige for å sette den rette tonen for å dyrke etterlevelse av den norske åpenhetsloven (lov 2021-06-18-99) og for å sikre at Bauda overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Bilindustrien støttes av en rekke mennesker, inkludert lokalsamfunn, leverandører, forretningspartnere som forhandlere, kunder osv. Derfor erkjenner vi at vår forretningsdrift kan være utsatt for potensielle og faktiske menneskerettighetspåvirkninger. Vi søker å opprettholde andres menneskerettigheter og skal håndtere alle menneskerettighetsbrudd som kan oppstå fra vår forretningsdrift ved å ta ansvar for dem.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere også respekterer internasjonale menneskerettigheter. Våre krav og forventninger til leverandører og forretningspartnere er beskrevet i «Baudas retningslinjer for leverandører». Vi søker også å inngå kontraktsmessige avtaler med våre leverandører og forretningspartnere som krever at de respekterer universelle menneskerettigheter i deres arbeid for Bauda, alt etter arten av deres arbeid for oss.

3 Due Diligence for menneskerettigheter

3.1 Generelt

For å oppfylle ansvaret for å respektere internasjonale menneskerettigheter, har vi etablert og vil kontinuerlig forbedre et menneskerettighetsdue diligence-system for å identifisere, forhindre og redusere negative menneskerettighetspåvirkninger fra vår forretningsdrift. Due diligence vil bli utført i tråd med “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct” og åpenhetsloven.

3.2 Integrering av retningslinjer for leverandører i våre styringssystemer

Bauda har gjennomgått retningslinjer for leverandører, retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og våre etiske retninglinjer for å samsvare med åpenhetsloven og standardene i OECD-retningslinjene. I tillegg har Bauda utviklet og vedtatt disse retningslinjene for å vise Baudas forpliktelse til å respektere internasjonale menneskerettigheter i bedriften, og forventninger til leverandører og forretningspartnere på dette området. Retningslinjene vil bli gjort tilgjengelig på Baudas nettside.

Retningslinjene vil bli kommunisert til medarbeidere og innleide i Bauda. Bauda har tildelt ansvaret på tvers av virksomheten for å implementere alle deler av retningslinjene i Baudas styringssystemer. Nødvendig opplæring vil bli gitt for medarbeidere i Bauda for å hjelpe dem å forstå og implementere retningslinjene i relevante selskap/lokasjon/avdeling. Vi sikrer også at disse retningslinjene er innlemmet i de nødvendige prosessene.

3.3 Vesentlighetsanalyser

Bauda risikovurdering for å identifisere de viktigste og mest relevante risikoene blant Baudas egen virksomhet, inkludert aktivitetene til våre forhandlere, leverandørkjedene og forretningspartnerne. Den første screeningen er basert på risikofaktorer som høyrisikoområder og -bransjer. Basert på funnene fra denne risikovurderingen, vil Bauda sette i gang grundigere undersøkelser og iverksette tiltak.  Hver gang Bauda eller virksomheter i leverandørkjeden gjør vesentlige endringer, vil risikovurderingen bli oppdatert med ny og relevant informasjon.

3.4 Vurderinger av prioriterte risikoområder

Bauda vil vurdere de prioriterte risikoområdene basert på flere faktorer, som alvorlighetsgraden og omfanget av risikoen, i hvilken grad Bauda direkte eller indirekte har forårsaket eller bidratt til risikoen (eller kan forårsake eller bidra til), lengden av det aktuelle forretningspartnerskapet der risikoen finnes, og muligheten for å bruke innflytelse mot den aktuelle leverandøren eller forretningspartneren.

3.5 Forhindre og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning

Hvis Bauda identifiserer en negativ innvirkning på problemer som Bauda forårsaker eller bidrar til, skal Bauda uten opphold iverksette tiltak for å forhindre at slike aktiviteter forårsaker eller bidrar til uønskede konsekvenser i fremtiden. Dette kan inkludere tiltak for å stanse eller korrigere den aktuelle aktiviteten, gjennomgå eksisterende retningslinjer, rutiner og kontrakter, og/eller gi opplæring til relevante arbeidere og styrke styringssystemene.

Hvis Bauda har forårsaket eller bidratt til en negativ innvirkning på menneskerettighetene, skal vi iverksette passende korrigerende tiltak. Bauda vil gå i dialog med interessenter som er berørt av aktiviteten. Vi vil også bruke vår innflytelse overfor leverandører og forretningspartnere for å oppmuntre dem til å iverksette tiltak for å stoppe, forhindre og redusere potensielle og faktiske negative påvirkninger i deres forsyningskjede.

Bauda skal også overvåke at korrigerende tiltak er iverksatt, og at de er effektive. I tillegg vil Bauda spore effektiviteten til Baudas egne forpliktelser og due diligence-aktiviteter.

For å sikre at alle i Bauda er i stand til og oppmuntret til å rapportere om brudd på våre menneskerettighetsretningslinjer eller andre interne retningslinjer, har Bauda et avvikssystem som skal benyttes til å rapportere. En viktig del av retningslinjene er at ingen skal lide under ugunstige ansettelseskonsekvenser, trakassering, diskriminering eller gjengjeldelse for å fremsette et krav i god tro om brudd på Baudas retningslinjer. Hos Bauda fremmer vi en åpen dør-retningslinjer og oppfordrer medarbeidere til å dele spørsmål, bekymringer, forslag eller klager med noen som kan svare på dem på riktig måte.

4 Interessentengasjement

Bauda bestreber seg på å kommunisere nøyaktig og rettidig informasjon om due diligence-prosesser, funn og planer gjennom åpen dialog, for å ivareta selskapets omdømme og åpenhet. Opplysningene vil inngå i en årsoppgave etter åpenhetsloven. Årsmeldingen vil også inneholde en beskrivelse av Baudas struktur, virksomhetsområde og retningslinjer.  Årsoppgaven vil bli gjort tilgjengelig på Baudas nettside.

Bauda lytter til og respekterer interessentenes kritikk og forslag og innlemmer disse etter behov i sine virksomheter. Hvis Bauda kan ha forårsaket eller bidratt til en negativ påvirkning, vil vi engasjere oss med berørte eller potensielt berørte interessenter og rettighetshavere. I tillegg vil Bauda ved behandling av forespørsler fra interessenter gi tilstrekkelig og forståelig informasjon i samsvar med åpenhetsloven, og – om nødvendig – følge opp med rimelige vurderinger og tiltak.

5 Gjennomføring og oppfølging

Denne versjonen av Baudas retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd ble godkjent av eier 2.desember 2022. Bauda vil sikre fullstendig implementering av disse retningslinjene ved kontinuerlig å spore fremdriften og tillate revisjoner av retningslinjene om nødvendig.